Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu.

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o. IČO: 36244791, so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava (ďalej len „STORMWARE“), . Predaj ekonomického systému POHODA sa riadi v zmysle Všeobecné obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s. r. o. Všeobecné obchodné podmienky si môžete vo formáte PDF stiahnuť tu

Spoločnosť STORMWARE je producentom Softwarových produktov POHODA a POHODA BI.

Podmienky používania Softwarových produktov sú vymedzené v „Licenčnej zmluve“, ktorá je v elektronickej podobe Vlastníkovi licencie predávaná spoločne s Produktom. Licenčná zmluva je uzatvorená otvorením obalu s médiom, inštaláciou Softwarového produktu, registráciou Softwarového produktu alebo prevodom licencie, a to tým okamihom, ktorý nastane najskôr. Súčasne s uzatvorením Licenčnej zmluvy vyjadruje Vlastník licencie a Užívateľ súhlas s týmito VOP.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili, a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve.

 

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

 

 

Kontaktné údaje

 

M Consult s.r.o., so sídlom Póšfa 153, 930 34 Holice, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava , oddiel Sro, vložka číslo: 18651/T

IČO: 36610585, DIČ: 2022201984, IČ DPH SK 2022201984

 

 

Objednávka a jej overenie predávajúcim

 

Licencie k Softwarovým produktom ekonomického systému POHODA, služby a hardware je možné objednať na prevádzke spoločnosti M Consult. s.r.o., a to osobne, telefonicky (+ 421 31 5545199), písomne, e-mailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), v e-shope, resp. pomocou online objednávok na internetových stránkach M Consult. s.r.o..

Podaním objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku spoločnosti M Consult. s.r.o a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.

Podstatné náležitosti objednávky zahŕňajú:

 

 • označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
 • označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
 • vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania tovaru,
 • adresa pre dodanie tovaru.

 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

 

 

Dodacie podmienky

 

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • overenie objednávky,
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

 

 

Spôsoby dodania tovaru na území Slovenska

 

 

 • Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 24 hodín od expedície tovaru.
 • Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar,
 • osobný odber v sídle predávajúceho,
 • Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

 

 

 

Náklady na dodanie

 

K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné zväčša neúčtuje.

 

 

Miesto a termín poskytnutia individuálnych služieb

 

Miestom vykonania individuálnych služieb je prevádzka spoločnosti M Consult s.r.o., pokiaľ nie je objednaný výjazd pracovníka spoločnosti M Consult s.r.o k Vlastníkovi licencie. V tomto prípade je Vlastníkovi licencie k cene za poskytnuté služby účtované dopravné a čas strávený na ceste tam i späť podľa platného cenníka.

Služby vykonávané mimo prevádzky spoločnosti M Consult s.r.o v mieste určenom Vlastníkom licencie budú vykonané v dohodnutom termíne podľa možností spoločnosti M Consult s.r.o, nie však skôr než nasledujúci pracovný deň.

 

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

 

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Za Spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný Užívateľ, ktorý pri objednaní produktov za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

 

Storno poplatky pri odstúpení od zmluvy

 

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15€ s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka, resp. zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový (najmä tovar je použitý, poškodený, alebo neúplný).

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok v vo výške 15€ s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka, resp. zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a kupujúci vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

 

 

SOFTWAROVÉ PRODUKTY POHODA – ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

 

Zmena licencie

Vlastník základnej licencie k jednému z variantov Softwarového produktu môže prejsť na základnú licenciu iného variantu, príp. rad rovnakého Softwarového produktu pri zachovaní rovnakého počtu licencií. Okamihom prechodu pôvodná licencia zaniká. Cena prechodu je daná rozdielom aktuálnej cenníkovej ceny nového a pôvodného variantu. V prípade, kedy je aktuálna cenníková cena nového variantu rovnaká alebo nižšia než aktuálna cenníková cena pôvodného variantu, a nový variant pritom obsahuje novú funkcionalitu, napr. jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, sklady, mzdy alebo databázové prostredie SQL, sa uplatní minimálna cena prechodu. V prípade, kedy vznikne záporný rozdiel cien nového a pôvodného variantu a nový variant pritom neobsahuje novú funkcionalitu, sa rozdiel cien Vlastníkovi licencie nevracia.

Pri prechode zo scenára POHODA BI Lite na scenár POHODA BI Komplet je možné Vlastníkovi licencie odpočítať aktuálnu cenníkovú cenu scenára POHODA BI Lite.

 

Prevod licencie

Vlastník licencie (ďalej v tejto časti „Prevodca“) je oprávnený Softwarový produkt trvalo previesť na inú osobu (ďalej v tejto časti „Nadobúdateľ“). Okamihom prevodu licencie prechádzajú na Nadobúdateľa všetky práva a záväzky vyplývajúce z Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevodcom a STORMWARE.

Ak je k základnej licencii Softwarového produktu, ktorý má byť prevedený, viazaný akýkoľvek doplnok alebo prídavná licencia, môže byť Softwarový produkt prevedený len vrátane týchto súčastí. Zároveň nie je možné tieto doplnky a prídavné licencie prevádzať samostatne.

Záujem o prevod licencie oznámi Prevodca spoločnosti STORMWARE telefonicky alebo e-mailom. STORMWARE potom Prevodcovi zašle formulár žiadosti o prevod licencie (ďalej v tejto časti len „Žiadosť“). V Žiadosti musia byť vyplnené identifikačné údaje Prevodcu a Nadobúdateľa a presná špecifikácia Softwarového produktu vrátane inštalačného čísla, resp. čísel. Pre prevod každej jednotlivej licencie (viacero základných licencií jedného Softwarového produktu, rôzne Softwarové produkty) je potrebné použiť samostatnú Žiadosť.

Podmienkou možnosti prevodu je súhlas Nadobúdateľa s realizáciou prevodu a s licenčnou zmluvou, a to podpisom na Žiadosti. Prevod licencie je spoplatnený manipulačným poplatkom podľa platného cenníka. Tento poplatok je povinný uhradiť Prevodca pri podaní Žiadosti.

Licencia Softwarového produktu je prevedená okamihom vyjadrenia súhlasu s prevodom licencie zo strany STORMWARE. Predpokladom pre udelenie súhlasu je skutočnosť, že žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti a bol uhradený manipulačný poplatok. V prípade schválenia Žiadosti nie je Prevodca naďalej oprávnený prevedený Softwarový produkt používať, musí ho úplne odstrániť zo svojho/svojich počítača(ov) a previesť na Nadobúdateľa všetky časti prevedeného Softwarového produktu, vrátane všetkých rozširujúcich licencií, doplnkov, médií, tlačeného materiálu a aktualizácií.

Softwarový produkt získaný so zľavou pre určitú skupinu užívateľov je možné na iného Vlastníka previesť iba za predpokladu, že Nadobúdateľ spĺňa podmienky priznania pôvodnej zľavy. V opačnom prípade je možné prevod licencie realizovať iba po doplatení rozdielu medzi cenou Produktu po zľave a plnou cenou Produktu platnou v čase prevodu licencie.

STORMWARE si vyhradzuje právo zamietnuť Žiadosť, pokiaľ je neúplná alebo nespĺňa požadované náležitosti a Prevodca ani na výzvu STORMWARE jej chyby v primeranom termíne neodstráni. V prípade zamietnutia Žiadosti sa uhradený manipulačný poplatok nevracia.

 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, REKLAMÁCIA

 

Záruka

Na jednotlivé Softwarové produkty, služby a tovar poskytuje STORMWARE záruku, ktorá sa vzťahuje:

 • na výrobné chyby príručiek a inštalačných médií k Softwarovému produktu,
 • na bezchybnú funkcionalitu Softwarového produktu v súlade s dokumentáciou a jej dodatkami, pričom STORMWARE zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Softwarového produktu, nie za chyby starších verzií,
 • na tlačové výstupy upravené spoločnosťou STORMWARE na zákazku,
 • pri tovare na chyby materiálu a výrobné nedostatky zistené v priebehu záručnej doby a za predpokladu, že je tovar používaný v súlade s návodom na obsluhu.

Podmienkou vzniku nároku na záruku Softwarového produktu je registrácia Softwarového produktu v Zákazníckom centre do 30 dní od jeho prevzatia. Pri nákupe priamo v STORMWARE je registrácia Softwarového produktu vykonaná automaticky. V prípade zakúpenia licencie prostredníctvom Obchodného partnera musí registráciu Softwarového produktu vykonať sám Vlastník licencie, a to v Zákazníckom centre na internetových stránkach STORMWARE.

 

Záručná doba

STORMWARE poskytuje záručnú dobu:

 • na Softwarový produkt: v dĺžke 6 mesiacov od dátumu uzatvorenia Licenčnej zmluvy,
 • pri tlačových výstupoch upravených spoločnosťou STORMWARE na zákazku: v dĺžke 6 mesiacov od dátumu ich predaja, prípadným vykonaním opravy v priebehu tejto záručnej doby sa dĺžka záruky predlžuje o dobu, počas ktorej spoločnosť STORMWARE vykonávala opravu, pri takto opravených tlačových výstupoch nevzniká nárok na novú záručnú dobu,
 • na tovar: v dĺžke 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňa uvedeného na doklade o zakúpení tovaru; v prípade odlišnej dĺžky záručnej doby je táto skutočnosť uvedená na doklade o zakúpení tovaru; v prípadoch, kedy kupujúcim je spotrebiteľ podľa zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, je na tovar poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov.

 

Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná Vlastníkovi licencie, resp. kupujúcemu (pri tovare).

Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí preberaný Softwarový produkt alebo tovar riadne skontrolovať a prehliadnuť. Pri Softwarovom produkte je povinný vykonať kontrolu balenia a v prípade, že zistí poškodenie balenia, musí odmietnuť jeho prevzatie. Pri tovare je kupujúci povinný vykonať taktiež kontrolu obsahu balenia a odmietnuť jeho prevzatie v prípade zistenia neúplnosti. Prehliadku je kupujúci povinný vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Neskôr reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná.

Pri voľbe spôsobu dodania poštou alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu je kupujúci povinný overiť stav zásielky pri jej prevzatí od prepravcu. V prípade straty alebo poškodenia zásielky pri preprave je kupujúci povinný spísať so zástupcom prepravcu zápis o poškodení alebo strate Softwarového produktu alebo tovaru, aby bolo možné uplatňovať náhradu vzniknutej škody u prepravcu. Zástupca prepravcu tento zápis potvrdí. O vzniknutých skutočnostiach kupujúci okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní, písomne vyrozumie spoločnosť STORMWARE a ako prílohu zašle zápis spísaný s prepravcom. V prípade, že kupujúci vyššie uvedený zápis nevyhotoví, má sa za to, že sa vzdáva náhrady za poškodené alebo chýbajúce kusy zásielky.

Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú počas prepravy nebude braný zreteľ. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru.

 

Obmedzenie záruky pri Softwarových produktoch

STORMWARE nezaručuje, že Softwarový produkt splní všetky požiadavky užívateľa. Záruka sa nevzťahuje a za chybu Softwarového produktu alebo za závadu alebo škodu Softwarovým produktom spôsobenú ďalej nemožno považovať:

 • prípady, keď je Softwarový produkt používaný v rozpore s dokumentáciou,
 • absenciu vlastností či funkcií, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii,
 • skutočnosť, že Softwarový produkt v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli STORMWARE známe v okamihu jeho vývoja,
 • prípady, keď je Softwarový produkt používaný na nevhodnom hardware alebo hardware, ktorý je v rozpore s aktuálnymi odporučenými systémovými požiadavkami uvedenými v dokumentácii alebo v aktualizovanej podobe na internetových stránkach STORMWARE,
 • skutočnosť, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný,
 • prípady, keď je Softwarový produkt používaný na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,
 • prípady, keď je Softwarový produkt používaný spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku,
 • prípady, keď vykonáva Užívateľ zásahy do databázových súborov pomocou iných prostriedkov než dodaným Softwarovým produktom,
 • prípady, keď pri Softwarových produktoch označených POHODA PSÚ, POHODA SQL, POHODA E1 a POHODA BI Lite nebola vykonaná inštalácia technikom so zodpovedajúcou certifikáciou.

Užívateľ Produktu je povinný pravidelne vykonávať zálohy údajov a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. STORMWARE nezodpovedá za stratu či poškodenie údajov, ktoré neboli správne zálohované.

STORMWARE nie je povinný poskytovať zákaznícku podporu a vykonávať vývoj alebo údržbu starších verzií Softwarového produktu. STORMWARE nesie zodpovednosť za preukázanú škodu, ktorú zaviní porušením svojich povinností. STORMWARE nenesie zodpovednosť za ušlý zisk Vlastníka licencie.

STORMWARE nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny za Softwarový produkt uhradenej pri nadobudnutí licencie. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Vlastník licencie je povinný preveriť Softwarový produkt z hľadiska jeho funkčnosti a použiteľnosti v konkrétnej situácii skôr, než začne s jeho používaním. Toto platí i pre Produkty, ktoré Vlastník licencie obdrží v rámci odstraňovania chýb alebo aktualizácie (SERVIS).

 

Garancia funkčnosti tlačových zostáv

Užívateľsky upravené tlačové výstupy (ďalej len „UUTV“) sú technicky i obsahovo závislé na databázovom modely konkrétnej verzie Softwarového produktu. STORMWARE je v rámci aktualizácie Softwarového produktu oprávnený zmeniť databázový model. Táto skutočnosť môže viesť pri niektorých UUTV k chybnej interpretácii údajov či k úplnej nefunkčnosti. STORMWARE garantuje bez časového obmedzenia správnu funkciu originálnych tlačových výstupov dodávaných so Softwarovým produktom.

Užívateľ Softwarového produktu je povinný vykonať skúšobnú prevádzku aktualizovaného Softwarového produktu pred použitím tlačových výstupov, najmä otestovať všetky UUTV. V prípade zistenia technickej alebo obsahovej disfunkcie tlačových výstupov si môže opravu tlačového výstupu Užívateľ vykonať sám alebo môže objednať túto úpravu v STORMWARE.

STORMWARE vykoná bezplatne opravy originálnych tlačových výstupov, a ďalej tlačových výstupov, ktoré upravil na zákazku, pokiaľ ich opravy súvisia so zmenou databázového modelu a tieto opravy budú vykonané v záručnej dobe.

 

Obmedzenie záruky pri tovare

Záruka sa nevzťahuje:

 • na chyby vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore so sprievodnou dokumentáciou alebo návodom na používanie,
 • na mechanické poškodenie vinou kupujúceho, poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou,
 • na chyby, na ktoré bol kupujúci upozornený pred prevzatím tovaru a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

STORMWARE nesie zodpovednosť za preukázanú škodu, ktorú zaviní porušením svojich povinností. STORMWARE nenesie zodpovednosť za ušlý zisk kupujúceho.

STORMWARE nesie zodpovednosť za skutočnú škodu maximálne do výšky ceny tovaru uhradenej pri jeho zakúpení. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu Softwarového produktu je možné uplatniť písomne na adresu sídla spoločnosti STORMWARE. V prípade tovaru je možné reklamáciu uplatniť taktiež v prevádzke STORMWARE, kde došlo k nákupu, a to osobne alebo písomne.

Reklamácia musí obsahovať:

 • identifikáciu Vlastníka licencie alebo kupujúceho vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov,
 • presné označenie reklamovaného Softwarového produktu, vrátane inštalačného čísla licencie, alebo reklamovaného tovaru,
 • popis reklamovanej chyby,
 • kópiu dokladu o zakúpení Softwarového produktu, pokiaľ nebol nákup realizovaný priamo v STORMWARE,
 • príručky alebo inštalačné média, ktorých chyba je reklamovaná,
 • tovar, ktorý je reklamovaný, a to kompletný, vrátane dodaných doplnkov a príslušenstva a najlepšie v pôvodnom obale.

Pokiaľ je pre niektoré druhy tovaru ich výrobcom špecifikovaný zvláštny zoznam oprávnených záručných stredísk, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu v týchto odborných servisoch.

Vlastník licencie, resp. kupujúci vykonáva zaslanie predmetu reklamácie na vlastné náklady a zodpovednosť.

STORMWARE nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nie je vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom a nie je vybavený sprievodnou dokumentáciou.

 

Vybavenie reklamácie

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito VOP a obchodným, resp. občianskym zákonníkom v prípade, že kupujúcim je Spotrebiteľ, s odbornou starostlivosťou a v čo najkratšej možnej dobe.

Príručky a inštalačné médiá vykazujúce zjavné poškodenie či zjavné chyby obsahu budú v rámci záruky bezplatne vymenené za bezchybné a STORMWARE ich zašle Vlastníkovi licencie na vlastné náklady.

Reklamované chyby funkcionality programu budú preverené. O výsledku šetrenia bude Užívateľ informovaný e mailom alebo písomne. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude Užívateľovi bezplatne poskytnutá aktualizácia Softwarového produktu riešiaca reklamovanú chybu.

Pri prevzatí tovaru na reklamáciu vystaví STORMWARE kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo na reklamáciu uplatnil.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie STORMWARE kupujúceho e-mailom alebo písomne.

Po vybavení reklamácie odovzdá STORMWARE tovar späť kupujúcemu vrátane písomného potvrdenia s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie a prípadného vykonania opravy a doby jej trvania. Pokiaľ bol tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie touto cestou zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade, že nie je možné preukázať, že chyba Softwarového produktu bola spôsobená spoločnosťou STORMWARE, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude Vlastníkovi licencie, resp. kupujúcemu účtovaná činnosť spojená so zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej Vlastníkom licencie, resp. kupujúcim podľa cenníka individuálnych služieb platného v čase vykonávania týchto úkonov. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Spoločnosť M Consult s.r.o., si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.